کاش مصالح تمام نشود!

۹۷۰۱۲۵ (۷)

شـب…
روز…
زندگیش را رهـا کـرده بود تا به کـسی #زندگی ببخـشد!
لبخـند هم میـزد!!!

اما در چشـمانش دلهـره ای فریـاد مـیزد…
با خودش میگفت:
کاش #توان به دسـت هایـم باقـی بماند…
کاش مصـالح تـمام نشـود!
کاش حالا که نـور یک امیـد در قلـب کـودکان اینـجـا روشـن شـده، روشـن بماند!
کاش همـه #کمک می کردنـد…
هر چه میـتوانسـتند…
تا باز هم صـدای بلـند خنـده بچـه های روسـتـا در حیـن کار امیـدوارش کند!!!

آری هنوز که هنوز است مردم مصیبت دیده #کرمانشاه منتظر حمایت های ما هستند…

شماره کارت بانک ملی جهت کمک های مالی شما مؤمنین، بنام مصطفی محجوب زاده
۶۰۳۷۹۹۷۴۰۰۱۵۸۳۳۴
بصورت نقدی و یا آهن آلات
۰۹۱۲۴۱۹۶۸۱۵

۹۷۰۱۲۵ (۱۰)

#کرمانشاه_روستای_کویک_عزیز
#هیأت_روضه_الزهراء_دزفول
#جامعه_ایمانی_مشعر
#جهاد_ادامه_دارد…
#ماتوانستیم

پاسخ دهید