آرشیو موضوع: مشق اخلاق

مال حرام ؛ نابود کننده اعمال

✳مشق اخلاق مال حرام ؛ نابود کننده اعمال در روایات داریم یکی از کسانی که در قیامت خیلی بدبخت است ، کسی است که شبانه روز برای زن و بچه اش زحمت کشیده ، اما در آن روز همین زن و بچه اش دشمن او هستند و او را نفرین می کنند . می گویند...