احکام خانواده (۴)

احکام خواستگاری (بخش دوم )

◼آیا صحبت کردن با کسی که قصد داریم در آینده با او ازدواج کنیم گناه است ؟
همه مراجع :
اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد و باعث مفسده نشود اشکال ندارد .

◼آیا اظهار عشق و محبت بین دختر و پسر به منظور ازدواج گناه است ؟

همه مراجع :

آری ، این کار حرام است .

 ◼آیا دختر و پسر بالغ ، می توانند بدون اطلاع خانواده برای ازدواج با هم صحبت کنند و سپس خانواده را مطلع سازند؟
همه مراجع :
خواستگاری و گفت و گوی پیش از عقد ، اگر مفسده نداشته باشد و بدون قصد لذت و ترس افتادن در گناه باشد ، اشکال ندارد .

◼آیا خواستگاری دختر از پسر از نظر شرعی و عرفی اشکال دارد ؟
همه مراجع :
خواستگاری دختر از پسر اشکال ندارد ؛ مگر اینکه این امر خلاف عرف و به گونه ای باشد که باعث بی احترامی دختر شود .

◼آیا نگاه به بدن نامزد خود که هنوز نامحرم است (ولی محرم شدن قطعی است ) ، جایز است ؟
همه مراجع :
خیر ، نامزد نامحرم با سایر زنان تفاوتی ندارد .

 ◼تفریح و رفتن به گردش با نامزد خود که هنوز عقد نکرده است چه حکمی دارد؟
همه مراجع :
تا زمانی که عقد شرعی خوانده نشده ، جایز نیست .

● رساله احکام خانواده ،مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام تقلید

هادی نیکدل ،ص۸۷،۸۶ و۸۸

 

پاسخ دهید