احکام خانواده (۲)

 

✴ را ه های محرمیت ✴

 

به طور کلی دختر و پسر از چند راه می توانند با یکدیگر محرم

شوند ؟

 

♡زن و مرد از سه راه به یکدیگر محرم می شوند :
نسب (خویشاوندی ) ، رضاع (شیر خوردن) و ازدواج
راه سوم (ازدواج ) در فقه بر دوقسم است :

دائمی و موقت
■عقد دائم آن است که مدت زناشویی در آن تعیین نشود و عقد موقت آن است که مدت زناشویی در آن تعیین شود .
زنی که به این قسم عقد شود متعه و صیغه گفته می شود .

آیا هیچ راه شرعی و قانونی بجز ازدواج وجود دارد که دو جوان روابط مشروع با هم داشته باشند ؟ آیا در اسلام چیزی به نام صیغه خواهر و برادر وجود دارد ؟
همه مراجع :
خیر تنها راه ،  ازدواج به طور دائم یا موقت است و صیغه خواهر و برادری با نامحرم مشروع نیست .

 

●رساله خانواده ، مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام تقلید

هادی نیکدل ،ص۸۲و۸۳

پاسخ دهید