ا حکام خانواده (۱)

ازدواج

۱) آیا ازدواج  در اسلام واجب است ؛ یا اینکه شخص

می تواند تا پایان عمر خود مجرد بماند ؟

⬅همه مراجع :

اصل ازدواج  در اسلام واجب نیست  و از مستحباتی است که به آن بسیار سفارش شده است ؛ولی اگر کسی به واسطه نداشتن همسر ، به حرام بیفتد ، ازدواج بر او واجب می گردد و حق ندارد تا پایان عمر مجرد باقی بماند .

۲) منظور از به گناه افتادن در اثر ازدواج نکردن چیست ؟

⬅همه مراجع :

مقصوداعم است و شامل هر گناهی می شود .

۳) اگر جوانی از نظر شغلی و مالی قادر به ازدواج نباسد آیا باز هم ازدواج بر او واجب است ؟

⬅همه مراجع  :

اگرامکان ازدواج برای او فراهم نباشد ، معذور است ؛ ولی باید خود را از گناه حفظ کند .

——————————————————

رساله احکام خانواده ،مطابق با نظر ده تن ازمراجع عظام تقلید ،هادی نیکدل ،ص۸۱

#شبکه مجازی بصیرت #هیات روضه الزهراء درفول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید