شما هم سهیم باشید…

۹۷۰۱۲۵ (۹)

آری نمیدانست…
بخندد یا شرمنده باشد…
بخندد از اینکه حالا دیگر دوستانی دارد…

و یا شرمنده از اینکه بی چشم داشت به او لطف میشود،
و چیزی برای #جبران لطف ندارد!

اما تمنا در چشمهایش موج میزد…
میشود کار #خانه ما را تمام کنید!؟؟

شما هم سهیم باشید…

هدایای نقدی شما مردم دلسوز و مهربان جهت کمک به #کودکان کرمانشاه به شماره کارت بانک ملی، بنام مصطفی محجوب زاده:

۶۰۳۷۹۹۷۴۰۰۱۵۸۳۳۴

پاسخ دهید